Jakie są opłaty w sądzie rodzinnym?


Wysokość opłat w sądzie rodzinnym zależy od rodzaju sprawy. Poniżej kilka przykładów opłat w sądzie rodzinnym według najczęściej rozpatrywanych wniosków.

Opłata sądowa w sprawach o rozwód i separację – 600 zł

(jeśli wniosek o separację składają zgodnie oboje małżonkowie, wtedy opłata wynosi 100 zł).

Opłata sądowa w sprawach o podział majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej – 1000 zł

(jeśli wspólny projekt podziału majątku składają zgodnie oboje małżonkowie, wtedy opłata wynosi 100 zł)

Opłaty sądowe w innych sprawach rodzinnych

Natomiast wysokość opłat w pozostałych rodzajach spraw rodzinnych jest różna, obecnie (od 2019 roku) są to następujące kwoty:
• o ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, przywrócenie wykonywania władzy rodzicielskiej – 100,00 zł,
• od wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem – 100,00 zł,
• o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka – 100,00 zł,
• o ustanowienie rozdzielności majątkowej – 200,00 zł,
• o zaprzeczenie macierzyństwa / ojcostwa – 200,00 zł,
• o zaprzeczenie macierzyństwa – 200,00 zł,
• o zmianę wyroku sądu rozwodowego i o separację w przedmiocie władzy rodzicielskiej – 100,00 zł
• o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej – 100,00 zł
• w postępowaniu w sprawach nieletnich (z wyjątkiem sytuacji, gdy z wnioskiem występuje nieletni, który nie ma obowiązku uiszczania opłat) – 100,00 zł
• o obniżenie, uchylenie lub stwierdzenie wygaśnięcia alimentów – 5% wartości przedmiotu sporu (ale nie mniej niż 30,00 zł)

Zwolnienie z opłat w sądzie rodzinnym

W niektórych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia od opłaty sądowej. Zwolnienie może być przyznane na wniosek osoby, która nie jest w stanie uiścić opłaty z powodu braku dostatecznych środków finansowych. Wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej należy złożyć do sądu razem z pozwem lub wnioskiem.

Zwolnienie z opłat dotyczy zawsze wniosków:

  • o ustalenie alimentów
  • o przysposobienie
  • o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,
  • o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka,
  • o nadanie dziecku nazwiska,
  • wniosku będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu
  • pism składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy lub nałożonego przez sąd

Pisemne uzasadnienie wyroku albo postanowienia – 100 zł


Opłaty w sprawach rodzinnych są uiszczane w formie opłaty skarbowej. Opłata skarbowa może być wpłacona w kasie sądu, przelewem bankowym lub za pośrednictwem portalu e-Płatności.

Rafał Osiński
Rafał Osiński
Artykuły: 7